Allmänna villkor

K3 Nordic AB – Allmänna villkor

Terms and Conditions in English, click here.

 

1. Definitioner och omfattning

K3 Nordic AB (556492-5021), nedan “K3”, marknadsför, säljer och levererar varor och tjänster till företag. “Kund” i detta avtal avser en fysisk eller juridisk person som har ingått ett avtal om att köpa varor eller tjänster via K3. Dessa allmänna villkor uppdateras kontinuerligt. K3 ansvarar inte för fel i tryckta eller elektroniska medier.

2. Avtalet, bilagor och giltighet

Avtal kan ingås för antingen omedelbar eller framtida leverans. Om det inte avtalas någon speciell tid för leverans, ska avtalet antas hänvisa till leveransen så snart som möjligt. Om en kontaktpersons rätt att beställa på kundens vägnar upphör, ska K3 omedelbart informeras.

Genom köp av varor eller tjänster via K3 accepterar kunden de allmänna villkoren om inget annat avtalats. Specialavtal upphäver inte villkoren i sin helhet, utan endast specificerade avsnitt.

3. Beställning

Beställningar görs främst skriftligt, via e-post eller per telefon.

I de fall där leveransen av den skickade beställningen skiljer sig från vad som avtalats, ska det vara kundens ansvar att kontakta K3 inom fem arbetsdagar för att informera dem om felet. Annars ska orderbekräftelsen anses återspegla vad som har överenskommits.

4. Priser

Avtalade priser avser pris exklusive mervärdesskatt och andra skatter i den mån inte annat särskilt anges. K3’s priser är föremål för kontinuerlig justering. Priser som anges på tryckta eller elektroniska källor gäller på publiceringsdagen, såvida annat inte anges tydligt. I händelse av förändring i prisnivå från K3’s leverantörer eller vid valutadifferenser förbehåller sig K3 rätten att med omedelbar verkan justera priset till Kund. Vid av Kund beställd och godkänd utökning, begränsning eller på annat sätt ändring av originalbeställning och som innebär kostnadsökning för K3 innehar K3 rätt att begära ersättning från Kunden. Priset för prenumerationer eller tjänster kan komma att ändras under prenumerationsperioden, även om prenumerationen eller tjänsten är tecknad på bestämd tid. Erlagd betalning är ej återbetalningsbar.

5. Fakturering och betalning

I sådana fall K3 kräver förskottsbetalning, ska betalning erläggas inom 20 dagar från och med fakturadatum om inte annat följer av fakturan. Vid betalning erlagd senare än förfallodatum har K3 rätt att kräva påminnelseavgift. Om betalning inte har skett 30 dagar efter förfallodatum för påminnelsefaktura överlämnas ärendet till inkasso.  Vid utebliven betalning förbehåller sig K3 rätten att avsluta eller suspendera tjänsten/tjänsterna. Vid återaktivering av en tjänst/tjänsterna har K3 rätt att debitera en avgift.

6. Avbeställning

K3 tillämpar 5 dagars avbeställningsrätt vid beställning av traditionell licensiering.
Vid Microsoft CSP och andra prenumerationstjänster med omedelbar inträdandekraft tillämpas ingen avbeställningsrätt.

7. Tvist

Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av Avtalet och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall slutligt avgöras genom allmän domstol. Om vid tvist värdet av vad som yrkas inte överstiger 25 gånger det vid tiden för påkallande av skiljeförfarande gällande prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall tvisten avgöras av allmän domstol.

Terms and Conditions

1. Definitions and extent

K3 Nordic AB (556492-5021), hereinafter “K3”, markets, sells and delivers goods and services to companies. “Customer” in this Agreement refers to a natural or legal person who has entered into an agreement to purchase goods or services via K3. These terms and conditions are constantly updated. K3 is not responsible for errors in printed or electronic media.

2. The agreement, attachments and validity

Agreements can be made for either immediate or future delivery. If no special time is agreed for delivery, the agreement shall be assumed to refer to the delivery as soon as possible. If a contact person right to order on behalf of the customer expires, K3 must be informed immediately.

By purchasing goods or services via K3, the customer accepts the general terms and conditions unless otherwise agreed. Special agreements do not cancel the terms in their entirety, but only specified sections.

3. Order

Orders are mainly made in writing, via email or by telephone.

In cases where the delivery of the shipped order differs from what has been agreed, it is the customer’s responsibility to contact K3 within five working days to inform them of the error. Otherwise, the order confirmation shall be considered to reflect what has been agreed.

4. Rates

Agreed prices refer to prices excluding VAT and other taxes, unless otherwise stated. K3’s prices are subject to continuous adjustment. Prices quoted on printed or electronic sources apply on the day of publication, unless otherwise stated. In the event of a change in price level from K3’s suppliers or in the case of currency differences, K3 reserves the right to immediately adjust the price to the Customer. If the Customer ordered and approved an extension, restriction or otherwise change of the original order and which means a cost increase for K3, K3 has the right to request compensation from the Customer. The price of subscriptions or services may change during the subscription period, even if the subscription or service is subscribed at a fixed time. Payment made is non-refundable.

5. Invoicing and payment

In those cases where K3 requires advance payment, payment must be made within 20 days from the invoice date, unless otherwise stated in the invoice. If payment is made later than the due date, K3 has the right to demand a reminder fee. If payment has not been made 30 days after the due date for the reminder invoice, the case will be handed over to debt collection. In the event of non-payment, K3 reserves the right to terminate or suspend the service (s). Upon reactivation of a service (s), K3 is entitled to charge a fee.

6. Cancellation

K3 applies a five-day cancellation right when ordering traditional licensing.

No cancellation right is applied to Microsoft CSP and other subscription services with immediate effect.

7. Dispute

Disputes concerning the interpretation or application of the Agreement and related legal matters shall finally be settled by public court. If, in the event of a dispute, the value of what is claimed does not exceed 25 times that at the time of the request for arbitration concerning the price base amount in accordance with the General Insurance Act (1962: 381), the dispute shall be decided by the general court.